สินเชื่อเงินสด   บัตรเครดิต   สินเชื่อส่วนบุคคล   บัตรกดเงินสด   โอนหนี้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต,สมัครบัตรเครดิต สนใจเป็นเจ้าของพื้นที่บนเว็บไซต์แห่งนี้ โทร 086-081-9949
เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด โอนหนี้บัตรเครดิต เพื่อประโยชน์ในการบริหาร จัดการทางการเงินของท่านเท่านั้น
เว็บไซต์แห่งนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินใดๆทั้งสิ้น
 

บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard

รับเงินคืน 1% ของการใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันพุธ
รับเงินคืน 1% ของการใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในวันพุธ เข้าบัญชีบัตรเครดิตในรอบบิลถัดไป ของผู้ถือบัตรนั้นๆ (การคืนเงินดังกล่าวมิได้รวมถึงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า และการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิต)

WORLD EXPLORER
รับส่วนลดสูงสุด 7% สำหรับการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ และทัวร์เอื้องหลวง
ของสายการบินไทยที่ KTC Travel Service Centre 0-2631-3444 กด 2 
 
หมายเหตุ 
ส่วนลดดังกล่าวใช้สำหรับการซื้อในราคาปกติเท่านั้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
   
ทุกๆ บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 KTC -Senior Visa Platinum/Titanium MasterCard สามารถโอนคะแนนสะสมเป็นเงินบริจาคให้กับสภากาชาดไทย สภาสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิช่วยคนตาบอด มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิยุวพัฒน์

หมายเหตุ 
- สิทธิประโยชน์และส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติ
บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard

 บัตรเครดิต,บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum  บัตรเครดิต,บัตรเครดิต กรุงไทย,บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard
อายุไม่ตํ่ากว่า 40 ปี บริบูรณ์
รายได้รวมขั้นตํ่า 40,000 บาทต่อเดือน (สำหรับ KTC -Senior Titanium MasterCard)
รายได้รวมขั้นตํ่า 70,000 บาทต่อเดือน  (สำหรับ บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum )

เอกสารประกอบการสมัคร
บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard

ผู้สมัครบัตรหลัก
กรณีบุคคลธรรมดา:
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ พร้อมทะเบียนบ้าน
- หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
- สําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อเลขที่บัญชี 

กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย: เอกสารเพิ่มเติม 
โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี

กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ: เอกสารเพิ่มเติม
- สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   
ผู้สมัครบัตรเสริม
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร

ช่องทางการชำระเงิน บัตรเครดิต KTC 

1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
ชำระค่างวดด้วยการหักบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องเสียค่าบริการ
2. ชำระที่ KTC Touch ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
พร้อมแนบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เป็นเอกสารการชำระเงิน ชำระด้วยเงินสดหรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)” รวมทั้งขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" และเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิกบัตร หมายเลขโทรศัพท์ ของสมาชิกด้านหลังเช็ค โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน
แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.ktc.co.th/creditcard/titanium/senior_group/properties.php

 

บัตรเครดิต และข้อมูลที่น่าสนใจ

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต KTC Cash Back Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC Diving Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC Diving Visa Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC - I am Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC JCB
บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Classic
บัตรเครดิต KTC Visa / MasterCard Gold
บัตรเครดิต KTC -Senior Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC -Senior Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC Titanium MasterCard
บัตรเครดิต KTC -Travel Visa Platinum
บัตรเครดิต KTC - Travel Titanium MasterCard
บัตรเครดิต SCIB Visa Plattinium
บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Gold
บัตรเครดิต SCIB Visa / Master Card Classic
บัตรเครดิต SCIB Visa Saving Value Card
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิดพลัส แพลตินั่มซีเล็คท์
บัตรเครดิต Citi M Visa  แพลตินั่มรีวอร์ด
บัตรเครดิต Citi M Visa คลาสสิก
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ วีซ่าทอง

สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
บริการข้อมูล สินเชื่อเงินสด,สินเชื่อส่วนบุคคล,สินเชื่อบุคคล,บัตรกดเงินสด,บัตรเครดิต,โอนหนี้บัตรเครดิต
© Copyright 2006-2011 CreditBangkok.com All rights reserved.